دوربین‌ها را چک کنید. ما در فتنه 88 و کوی دانشگاه بودیم کتک هم خوردیم، ما هر روز برای دفاع از انقلاب هزینه می‌دهیم.