زهرا رهنورد در ملاقات این هفته خود با دخترانش گفت که «هرچند مظلوم در این حصر دستم شکست، اما پیوند محبت و دوستیم از مردم نشکست.»