مجلس تاکنون نتوانسته به خوبی بر مساله معیشت مردم تمرکز کند.موضوع رونق اقتصادی، شکاف طبقاتی و حل مشکل بیکاری بخش عمده‌ای به عملکرد مجلس برمی‌گردد و نمایندگان می‌توانند در این زمینه موثر باشند.