«شرلوک هلمز» را در ایران بیشتر از طریق اقتباس‌های تلویزیونی و سینمایی می‌شناسند اما باید بدانید «آرتور کانن دویل» پزشک ـ نویسنده‌ای بود که چهار رمان و 56 داستان از کارهای متعدد ادبی خود را به این