حضور جامعه مدنی و نهادها در ایران پاسخی برای همه توهم‌ها خواهد بودو همینان قادر هستند چالش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در منطقه پرآشوب کنونی تدبیر کرده و به بالندگی برسانند و امید‌های آینده