محمدهادی جامعی - دبیر کمیته مدیریت شهری حزب اراده ملت ایران