برگزاری نخستین کنگره نویسندگان ایران با شرکت ادیبان و محققان بزرگی چون ملک الشعرای بهار، علی‌اکبر دهخدا، بدیع الزمان فروزانفر.