امیرحسین مصلی در سرمقاله پانزدهمین شماره دوهفته نامه آیت ماندگار نوشت: