کسی اگر بخواهد با فساد برخورد کند به اینجا ها نمی رسد که رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبری می فرمایند: "در ۳۷ سال گذشته سیر قهقهرایی داشته‌ایم"