معاون وزیر راه و شهرسازی قطع درختان کهنسال خیابان ولیعصر (عج) توسط شهرداری را نوعی کج‌سلیقگی دانست و آن را با قطع ۳ هزار کاج بزرگراه همت مقایسه کرد.