معاون وزیر کار می‌گوید: با راه‌اندازی بازار مجازی تعاون، همه مردم، دستگاهها، سازمانها و صادرکنندگان می‌توانند از آخرین دستاوردهای بخش تعاون کشور اطلاع یافته و به طور مستقیم از تولیدات تعاونی‌ها ‌خرید کنند.